It takes no guts to be a pessimist. - Mia Soarez

It takes no guts to be a pessimist. - Mia Soarez